Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

«Κοινοποίηση πίνακα με τις αξιολογικές μονάδες συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών».

Πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών Προβολή Λήψη

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, με τις αξιολογικές μονάδες συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 27/22-6-2011 Πράξη (θέμα 2ο) του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. της Α΄ Διεύθυνσης Αθηνών.
Οι υποψήφιοι διευθυντές καλούνται να παραλάβουν από το Γραφείο που ανήκουν οργανικά το φάκελο με τις αξιολογικές μονάδες που συγκέντρωσαν συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι υποψήφιοι από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το γραφείο του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών, προκειμένου να τους επιδοθεί ο ανωτέρω φάκελος.
Οι υποψήφιοι διευθυντές έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης κατά των μοριοδοτούμενων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 27-06-2011).
Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι από άλλα ΠΥΣΠΕ καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι καταθέτουν την ένστασή τους στο γραφείο του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία συνέντευξης, για την οποία θα ενημερωθούν – προσεχώς - από το Γραφείο τους ή το Α΄ ΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση, υποβάλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το οικείο Συμβούλιο επιλογής.
Το Συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.
Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή, σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1/ Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1085/16-07-2010). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ 
ΤΗΣ Α΄ /ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: