Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ό,τι κυκλοφορεί στο facebook!


Μπαίνει μια μέρα ένας άνεργος μέσα σε ένα μαγαζί και ρωτάει τον ιδιοκτήτη αν υπάρχει δουλειά.
- Βεβαίως και υπάρχει μια θέση. Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να έρχεσαι τρεις μέρες και να είσαι εδώ δύο... ώρες. Ο μισθός σου θα είναι 2500 ευρώ τον μήνα, με εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και μία ξανθιά μοντέλο γραμματέα.
-Πλάκα μου κάνεις ??????
-Εσύ άρχισες !!!!!!!

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

«Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Περίληψη Πορίσματος

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κατά τα τελευταία έτη έχει εξετάσει σημαντικό αριθμό υποθέσεων με θέμα την εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου, βάσει των προβλέψεων του ν.2817/00 και, πρόσφατα, του ν.3699/08, ο οποίος τον αντικατέστησε. Αφού διαπίστωσε πάγια και σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου και συστηματική αδυναμία να επιτευχθεί λύση σε ατομικές υποθέσεις, ο Συνήγορος συνέταξε Πόρισμα στο οποίο διατυπώνει τις σχετικές διαπιστώσεις και προτάσεις του. Το Πόρισμα απεστάλη στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την 17.6.2009.

Συνοψίζοντας τις διαπιστώσεις του, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι:
Σε πολλές περιπτώσεις το ΥΠΕΠΘ: (α) δηλώνει αδυναμία υλοποίησης του μέτρου της παράλληλης στήριξης, παρά την ύπαρξη γνωματεύσεων από τους αρμόδιους δημόσιους διαγνωστικούς φορείς για την αναγκαιότητά του, αποδίδοντας το πρόβλημα σε ανεπάρκεια κονδυλίων ή εκπαιδευτικών, (β) αντιμετωπίζει ως καταχρηστικές ή δεν λαμβάνει υπόψη του γνωματεύσεις των αρμοδίων διαγνωστικών κέντρων του, των ΚΕΔΔΥ, υποβαθμίζοντας στην πράξη το επιστημονικό τους έργο, και (γ) αντιμετωπίζει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης ως αντίστοιχο της φοίτησης ενός μαθητή σε τμήμα ένταξης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που καθένας από τους θεσμούς αυτούς δημιουργήθηκε για να καλύψει ή τη φύση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε μαθητή. Υπάρχει επίσης και το μέτρο της παράλληλης στήριξης μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος από πρόσωπο επιλογής της οικογένειας κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.4, γ’ του ν. 3699/08. Μολονότι το μέτρο αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτει ιδιαίτερες ανάγκες προς όφελος των ενδιαφερόμενων μαθητών, υπάρχει ο κίνδυνος μετακύλισης της ευθύνης για την
παροχή παράλληλης στήριξης, που έχει η Πολιτεία, στην οικογένεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τα εξής:

1. Εφόσον το ΥΠΕΠΘ διαπιστώνει συστηματικά ανεπάρκεια πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών - τόσο ως προς την παροχή παράλληλης στήριξης όσο και σε άλλους τομείς της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - να επανεξεταστεί από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου η κατανομή των πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή, ώστε να τηρείται η αρχή της ισότητας των ευκαιριών.

2. Εφόσον διαπιστώνεται συστηματικά ανεπάρκεια εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την κάλυψη των αναγκών, το ΥΠΕΠΘ να μεριμνήσει για την αύξηση των θέσεων των εισακτέων στις αντίστοιχες σχολές, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών.

3. Να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις παροχής του μέτρου της παράλληλης στήριξης, ώστε αφενός να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μαθητών που τη χρειάζονται και αφετέρου να μην δημιουργούνται στους πολίτες λανθασμένες εντυπώσεις και προσδοκίες. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρουν επακριβώς τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ένας μαθητής δικαιούται παράλληλη στήριξη και να αντιμετωπίζονται δεσμευτικά ως προς την υλοποίησή τους από την Πολιτεία.

4. Το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε η παράλληλη στήριξη - πέραν της παροχής της καθαυτής και του σαφούς διαχωρισμού της από την φοίτηση σε τμήμα ένταξης - να διασφαλίζεται από την αρχή του σχολικού έτους και, όπου αυτό είναι εφικτό, να επιδιώκεται η συνέχισή της το επόμενο έτος από τον ίδιο εκπαιδευτικό, ώστε να αποφεύγεται η εναλλαγή προσώπων με όλα τα συνακόλουθα προβλήματα προσαρμογής των ενδιαφερόμενων μαθητών. Επίσης, όσον αφορά μαθητές με ειδικές κατηγορίες προβλημάτων (π.χ. προβλήματα όρασης, ακοής κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτείται ώστε να μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τον συγκεκριμένο μαθητή.

5. Όσον αφορά το μέτρο της παράλληλης στήριξης μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος από πρόσωπο επιλογής της οικογένειας, η εφαρμογή του θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν μεταφέρεται στις οικογένειες η ευθύνη της Πολιτείας για παροχή ατομικής υποστήριξης στους μαθητές που την χρειάζονται προκειμένου να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο. Ειδικότερα προτείνεται η εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης που να προβλέπει την καταβολή της δαπάνης του συνοδού στις οικογένειες των μαθητών, στις περιπτώσεις που, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για παράλληλη στήριξη στο ΥΠΕΠΘ, και, μολονότι οι νόμιμες προϋποθέσεις πληρούνται, αυτή δεν υλοποιείται. Περαιτέρω, πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου, όσον αφορά την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιώτη συνοδού, τον ακριβή ρόλο του στη σχολική τάξη, το πλαίσιο συνεργασίας του με τους διδάσκοντες και εποπτείας του έργου του, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Δεδομένων των ανωτέρω, ενδεχόμενη άρνηση εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από εναλλακτικές προτάσεις.

6. Τέλος, όσον αφορά τη συχνά παρατεταμένη καθυστέρηση στην εξέταση και υλοποίηση των αιτημάτων παροχής παράλληλης στήριξης, επισημαίνεται η υποχρέωση του ΥΠΕΠΘ για διεκπεραίωσή τους ή για έγγραφη αιτιολογημένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σε περίπτωση απόρριψης ή καθυστέρησης υλοποίησής τους εντός των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προθεσμιών.

Παράλληλη στήριξη - ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται σήμερα η πρόσληψη 325 δασκάλων και νηπιαγωγών

(β΄ φάση) για την παράλληλη στήριξη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας , αύριο θα ανακοινωθούν οι προσλήψεις 325 δασκάλων και νηπιαγωγών (β΄ φάση) για την παράλληλη στήριξη.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71)                       20

Δάσκαλοι Γενικής Αγωγής (ΠΕ 70)                      234

Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61)                     71

ΣΥΝΟΛΟ                                                          325


Δημήτρης Μπράτης

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Οδοστρωτήρας ΟΟΣΑ στα σχολεία22/09/2011 - 09:56
του Γιώργου Καλημερίδη

 

Σχολείο του άκρατου ανταγωνισμού, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και με διευθυντές - μάνατζερ που θα βγαίνουν στη γύρα για εύρεση χρηματοδοτών οραματίζεται ο ΟΟΣΑ, με βάση πρόσφατη έκθεσή του. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το σχολείο που αργά και μεθοδικά οικοδομεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Στις αρχές Αυγούστου, κυκλοφόρησε η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση με τον τίτλο «Μαθητές με υψηλή απόδοση και επιτυχημένοι μεταρρυθμιστές στην εκπαίδευση». Η έκθεση αποτελεί μέρος των συνολικών προτάσεων του ΟΟΣΑ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να ληφθούν στο δημόσιο τομέα και τις αγορές εργασίας για την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης. Άρα, οι εκπαιδευτικές προτάσεις του ΟΟΣΑ θα πρέπει να εξεταστούν μέσα από το πρίσμα της γενικής πολιτικής που προτείνουν διεθνείς καπιταλιστικοί οργανισμοί για τη συνολική ανασυγκρότηση του ελληνικού καπιταλισμού.
Από αυτήν την άποψη, η εκπαιδευτική παρέμβαση του ΟΟΣΑ έχει και συγκεκριμένη πολιτική στόχευση και ταξικό πρόσημο, παρά την προσπάθεια να εμφανιστεί, η τελευταία, με όρους απλής προβολής αυτονόητων μεταρρυθμιστικών πρακτικών που η ανωτερότητά τους έχει κριθεί από την επιτυχημένη εφαρμογή τους σε μια σειρά από χώρες. 

Ο ΟΟΣΑ προβάλλει ένα συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ανασυγκρότηση της δομής και των μορφών κρατικού ελέγχου της εκπαίδευσης, με βάση τις αρχές του ιδιωτικοοικονομικού μάνατζμεντ, με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών μείωσης του κόστους της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ενίσχυσης της ικανότητας του αστικού κράτους να ελέγχει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, με στόχο την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις ανάγκες της διευρυμένης αναπαραγωγής του καπιταλιστικού καταμερισμού της εργασίας. Άρα, δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιες επιμέρους αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές ανατροπές, αλλά με μια προσπάθεια συνολικής αλλαγής «εκπαιδευτικού παραδείγματος», καθώς το «νέο» σχολείο οφείλει όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κεφαλαίου και της αγοράς, αλλά και να υιοθετήσει στο εσωτερικό του τις ίδιες αρχές της επιχειρηματικότητας και του αγοραίου ανταγωνισμού. Η έκθεση προσδιορίζει εξαρχής το γενικό πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών της προτεραιοτήτων για την ελληνική εκπαίδευση, πλαίσιο που συγκροτεί ταυτόχρονα και μια συγκεκριμένη στρατηγική αναδιάρθρωσης. Σε περίοδο κρίσης το βασικό ζητούμενο για τους συντάκτες της έκθεσης είναι η αντιμετώπιση των «δυσλειτουργιών» του συστήματος, δηλαδή η συνολική του αποδοτικότητα σε σχέση με τις ανάγκες του κεφαλαίου και τους περιορισμούς της δημοσιονομικής πειθαρχίας και μόνο προοπτικά, εφόσον υπάρξει ανάκαμψη, ο στόχος θα πρέπει να είναι η ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο ΟΟΣΑ αποδέχεται την προώθηση των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων, την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία των μαθητών ανά τάξη και το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, χωρίς να διερευνά, παρά το επιστημονικοφανές ύφος της έκθεσής του, τις συνέπειες ενός τέτοιου προγράμματος από την άποψη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των μορφωτικών ανισοτήτων.
Η αποδοχή της υποχρηματοδότησης δεν σχετίζεται ωστόσο μόνο με το ζήτημα της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Συγκροτεί και μια συγκεκριμένη μορφή κοινωνικής πειθάρχησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων στους στόχους της κρατικής πολιτικής για την εκπαίδευση. Οι περιορισμένοι πόροι και κυρίως η ανταγωνιστική χρηματοδότηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (ανταπόκριση σε συγκεκριμένους στόχους μάθησης, «επιτυχημένη» αξιολόγηση, αυξημένες εγγραφές μαθητών κ.λπ.) διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον στην κατεύθυνση κάμψης των συλλογικών αντιστάσεων και της παράλληλης εμπέδωσης επιχειρηματικών συμφερόντων στην παροχή και διεύθυνση του δημόσιου σχολείου. Ταυτόχρονα, προωθείται μια ιδεολογία χαμηλών προσδοκιών γύρω από το τι πρέπει να περιμένει η κοινωνία από το δημόσιο τομέα γενικά, μετατρέποντας την εκπαίδευση από συλλογικό αγαθό σε ζήτημα ατομικής ευθύνης, σωστών επιλογών και υπεύθυνης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του συστήματος. 

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η διαχειριστική αυτονομία των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι προϋπολογισμοί, η πρόσληψη προσωπικού και η επιμόρφωσή του θα πρέπει να αποκεντρωθούν άμεσα στο πεδίο του σχολείου ή αντίστοιχα σε συμπλέγματα/ενότητες σχολικών μονάδων ανά περιοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο μέγεθος κάθε σχολικής μονάδας και ο «ορθολογικός» τρόπος χρήσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Προοπτικά, η χρηματοδότηση κάθε σχολείου θα πρέπει να βασίζεται στο αριθμό των εγγραφών του, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισμός των σχολείων μεταξύ τους για την προσέλκυση «πελατών», δηλαδή των γονιών και των παιδιών τους. Με αυτό τον τρόπο, τα «καλά» σχολεία με υψηλές αποδόσεις θα αμείβονται με υψηλότερες εγγραφές, άρα και χρηματοδότηση, ενώ τα λιγότερο επιτυχημένα θα υποχρηματοδοτούνται, θα χάνουν εγγραφές και προοπτικά θα συγχωνεύονται ή θα καταργούνται. Κεντρική φιγούρα στο νέο αυτό τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής - μάνατζερ που με τις κατάλληλες ικανότητες διοίκησης εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της κάθε σχολικής μονάδας, αναζητεί επιπρόσθετους πόρους - χορηγίες, διασφαλίζει την πειθαρχία του εκπαιδευτικού προσωπικού στο «επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης» του σχολείου και προσπαθεί να προσελκύσει «πελάτες» για το σχολείο του. 

Η διαχειριστική αυτονομία συνεπώς των σχολικών μονάδων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ταξική διαφοροποίηση των σχολείων, την επιβολή του ανταγωνισμού ως βασικής αρχής για την οργάνωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και τη διαμόρφωση μιας συγκαλυμμένης εκπαιδευτικής αγοράς που επιβραβεύει τα «επιτυχημένα» σχολεία, τα οποία βρίσκονται πάντα σε μεσοαστικές περιοχές με αντίστοιχη μαθητική σύνθεση. Η αγορά και το επιχειρηματικό μάνατζμεντ ανάγονται, εν ολίγοις, σε κανονιστικές αρχές ρύθμισης όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο, τα μορφωτικά δικαιώματα επαναπροσδιορίζονται, με όρους αποτελεσματικών καταναλωτικών επιλογών μέσα στο πλαίσιο των διαφοροποιημένων σχολικών αγορών.
Η διαχειριστική αυτονομία των σχολικών μονάδων προϋποθέτει και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και τον αυστηρό επιθεωρητικό έλεγχο της εργασίας τους. Η αλλαγή στο καθεστώς προσλήψεων (με βάση συνεντεύξεις - πλάνα μαθημάτων, κατάθεση αιτήσεων πρόσληψης ανά σχολείο), η ανανέωση της επάρκειας των πανεπιστημιακών τίτλων κάθε εκπαιδευτικού μετά από ένα χρονικό διάστημα, η σύνδεση της επιμόρφωσης με τους στόχους του νέου σχολείου και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, η συσχέτιση της αξιολόγησης των μαθητών με το εκπαιδευτικό έργο και ο ατομικός μισθός που θα υπολογίζεται με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προσδιορίζουν ένα εξοντωτικό εργασιακό περιβάλλον, με ανταγωνιστικές σχέσεις στο εσωτερικό των ίδιων των εκπαιδευτικών και με πιθανή την προοπτική των απολύσεων, μετά από συνεχείς αρνητικές αξιολογήσεις. Ο «επιτυχημένος» εκπαιδευτικός θα είναι αυτός που θα έχει εκείνες τις διδακτικές δεξιότητες για να μετατρέψει στους γενικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς να διερευνά, απαραίτητα, το περιεχόμενο και τις ιδεολογικές προϋποθέσεις αυτών των γενικών στόχων.

Γενικευμένη αξιολόγηση - ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Σχολείο διαρκών εξετάσεων
Η φιλελευθεροποίηση σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και η διαχειριστική αποκέντρωση που προβάλλει ο ΟΟΣΑ, συνοδεύονται από προτάσεις για την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στο πεδίο του αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα, προτείνουν τη γενίκευση της αυτο-αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί παράλληλα από ένα εξωτερικό σύστημα πολλαπλών ελέγχων και αξιολογήσεων. Θα πρέπει να καθιερωθεί ο εξωτερικός έλεγχος των σχολικών μονάδων από ειδικό σώμα επιθεωρητών κάθε τέσσερα χρόνια και να επιβληθούν εξωτερικές τυποποιημένες αξιολογήσεις μαθητών, σε βασικά στάδια της εκπαίδευσης τους, στα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και των επιστημών, αξιολογήσεις οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την εκτίμηση του έργου τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των σχολείων. Ευρύτερα, προβάλλεται η αναγκαιότητα να υπάρξουν συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα για κάθε διάσταση της σχολικής και διδακτικής πράξης, προκειμένου να ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των κεντρικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος, δεδομένα τα οποία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, συγκροτώντας, παράλληλα, την «αντικειμενική» βάση της γονικής επιλογής σχολείου και της κρατικής επιβράβευσης των «πετυχημένων» σχολείων και εκπαιδευτικών.
Κατά συνέπεια, το σχολείο που οραματίζεται ο ΟΟΣΑ είναι ένα σχολείο διαρκών εξετάσεων, ποσοτικών δεδομένων, ταξινομήσεων και δεικτών μέτρησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κρατικός έλεγχος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με σκοπό τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών συνολικά στις ανάγκες του κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή, αυτή η εμμονή στο ποσοτικό και στα «αντικειμενικά» δεδομένα, ανάγει τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σχολική γνώση σε προβλήματα απλής διαχείρισης δεδομένων και αντικειμενικών αξιολογήσεων, έξω από συμφέροντα, συγκρούσεις και ταξικές σχέσεις εξουσίας και ιδεολογικής κυριαρχίας. Η εξεταστικοκεντρική, τεχνοκρατική οπτική του ΟΟΣΑ επιδιώκει να νομιμοποιήσει συγκεκριμένες ταξικά καθοριζόμενες επιλογές στο αναλυτικό πρόγραμμα ως τις μόνες δυνατές και εφαρμόσιμες. Σε μια άλλη συγκυρία, η έκθεση του ΟΟΣΑ θα ήταν μια ακόμη έκθεση γνωστών νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών εκπαιδευτικών θέσεων. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων του υλοποιείται ήδη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπό αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη έκθεση προσδιορίζει τους όρους της ταξικής αντιπαράθεσης στο μορφωτικό πεδίο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ιστορικές ευθύνες της Αριστεράς και ιδιαίτερα της επαναστατικής και ριζοσπαστικής πτέρυγάς της.

Αναδημοσίευση από το ΠΡΙΝ, 18/9/2011

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Διεθνής διοργάνωση ρυθμικής γυμναστικής με συμμετοχή πολλών χωρών


Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης
1 - 2 Οκτωβρίου
2011
Συμμετέχει η Ελένη Κελαϊδίτη της Στ'τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

 

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ!!!


ΣΑΪΝΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ  - 2011-01-26 17:43

Απάντηση σε κάποιον ανώνυμο συντάκτη που δεν έχει το θάρρος της επωνυμίας αλλά σχολιάζει: Εκπαιδευτικοί: Οι Πιο Τεμπέληδες Εργαζόμενοι Του Ελληνικού Δημοσίου (Καιρός Είναι Να Βοηθήσουν Τους Μαθητές Τους Παραδίνοντας Δωρεάν Μαθήματα Τη Καλοκαιρινή Περίοδο, Έτσι Κι Αλλιώς Πληρώνονται…)


ΠΑΙΡΝΩ 1300€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.
ΕΧΩ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΕΧΩ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ.
ΕΧΩ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ (ΠΤΥΧΙΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ κλπ).
ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ... ΦΡΟΥΤΑ, ΖΩΑ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ κλπ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ.
ΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ.
ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ "ΒΓΑΙΝΩ" ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ.
ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.
ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
ΤΙ ΛΕΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ 1300€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ;
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΩ;
ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ (ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ) ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΚΩΛΟΒΑΡΑΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ.
ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ (ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ), Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ "ΔΙΑΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ" ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΑΝΕ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΑΛΛΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΑΥΤΟΣ. ΑΚΟΥΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΚΑΑΑΑΑΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ).

Στον Δάσκαλο
Του Κωστή Παλαμά
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Μην τ' αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!
Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμη μεσ' το κορμί σου μένει, Μην κουρασθείς. Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά,
Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθειά. Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί
Τα βάρη που κρατάς σαν 'Ατλαντας στην πλάτη,
Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!

ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ.
ΣΕ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΟΥ.
ΣΕ ΣΥΜΠΟΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ.
ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ...
ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ... ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΛΟΥΣ ... ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ!!!!!

Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών - Ωράριο - Υποχρεωτικές υπερωρίες - Ολοήμερο Σχολείο - Νόμος 3848/2010 – Νηπιαγωγεία - Κατανομή τάξεων - Μετακίνηση - Αριθμός μαθητών - Εφημερία ωρομίσθιων


Αναδημοσίευση  από ΔΟΕ

ΔΟΕ
Αρθρογράφος: ΔΟΕ
02/09/2010 - 15:38

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  
Αρ. Πρωτ:1211                                           Αθήνα 2/9/2010 
                                                                                                    Προς
                                                                    Τα Δ.Σ. των  Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε.
Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι,
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί την περσινή απόφασή του (αρ.πρωτ. 71/31-08-09) για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε γι' αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας. Συγκεκριμένα:
1.  Ωράριο Εκπαιδευτικών
  • Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).
  • Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.
  • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα 800 σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο σύλλογος και η ΔΟΕ.
  • Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.
  • Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.
  • Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ' αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάμε και για την περίπτωση του καταργημένου προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.
  • Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση , με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.
  • Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και μόνο) ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.
  • Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «...Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.
2.  Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ' όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.
3.  Ολοήμερο Σχολείο
            Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.
4. Νόμος 3848/2010
H ΔΟΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και ζητά την κατάργηση του Ν.3848/2010. Καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν:
- Τη  συμμετοχή σε πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
- Να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες.
- Να συναινέσουν σε αύξηση των μαθητών άνω των 25 ανά τμήμα
- Τις συμπτύξεις τμημάτων, τις παράνομες μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία
5.  Νηπιαγωγεία
Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 - 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).
Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και διεκδικούμε μαζί με τους γονείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ - νήπιο και προνήπιο - από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα τμήματα αν ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει.
Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.
6Κατανομή τάξεων
Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και όχι από το Διευθυντή (Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι' αυτό ή για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους - Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις τους.
7.  Σύλλογοι διδασκόντων
Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων.
8.  Αριθμός μαθητών
Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1  για τον αριθμό μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β' 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25,  όχι 25 συν 10%.Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται τη δημιουργία τμημάτων άνω των 25 μαθητών και καλύπτει συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25 μαθητών.)
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η  μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα δημοτικά και 1:15 στα  νηπιαγωγεία.
Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό των τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς. 
9.  Μετακίνηση συναδέλφου
Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με προφορική εντολή και χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.
10.  Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι' αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσία. Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις καταστάσεις προϋπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή διευθυντή ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ  ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.


Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011- Ωράριο εκπαιδευτικών - Διδασκαλία μαθημάτων- Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων

Αναδημοσίευση από edugate.gr

Ωράριο εκπαιδευτικών

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 2517/97 (ΦΕΚ 160Α )

Οι Δ/ντές Εκπ/σης και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π.Ε φροντίζουν ώστε να τηρείται το προβλεπόμενο διδακτικό ωράριο των εκπ/κών χωρίς καμία παρέκκλιση.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566 / 85, άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Οι Διευθυντές δεν μπορούν να αναλάβουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. Μπορούν να αναλάβουν την πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει επιθυμία από άλλο εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου.

Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες δασκάλων, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του ολοήμερου προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου ή την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00 / 10:15-16:15).

Συμπλήρωση ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου και ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται και από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/98, τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) και Φ.12/620/61531/Γ1/3-5-2010 Υπουργικές Αποφάσεις, τη με αριθμ. πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

Διδασκαλία μαθημάτων

Στα σχολεία που διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των 8 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Σε απομονωμένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Διευθυντή Π.Ε., μπορούν να λειτουργούν τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με 5 μαθητές.

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός της γλώσσας προτίμησης των μαθητών, τότε δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν την προτίμησή τους, με την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των μαθητών της τάξης επιθυμεί να διδαχθεί τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός (Γαλλικά ή Γερμανικά).

Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους.

Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής).

Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ωρών.

Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή των Α΄ και Β΄ τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαμβάνουν να εξαντλούν το ωράριό τους σε αυτές και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητας τους.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το μάθημα Μουσικής στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄.

Μόνο για τα 800 σχολεία του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ που τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση).

Είναι παιδαγωγικά ορθό τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Αγγλικών να διδάσκονται προαιρετικά σε συνεχόμενο δίωρο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά)

Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ω.Π.

Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.

Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς.

Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των καθηγητών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων

Οι Διευθυντές Π.Ε. σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Γραφείων Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, μπορούν να διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση ωραρίου τους είτε στο Πρωινό Πρόγραμμα όμορου σχολείου, είτε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρωτίστως του σχολείου που υπηρετούν και κατόπιν όμορων σχολείων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να μην διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μην διδάσκουν πρωί και απόγευμα).

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου -Νόμος 1566/85, άρθρο 13, παρ. 8- (Εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 8.00 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο έως τις 14.00 - εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 10.15 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο έως τις 16.15 κ.λ.π.).Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Η γνώμη της νέας γενιάς για τη ζωή

Υπέροχο τραγούδι που έχει να πει κάτι πέρα από τα τετριμμένα...


15 50 "Τις Νύχτες Ντύνομαι Παιδί"
CD: Άγριες Νύχτες
Στίxοι-Μουσική: Αλέξανδρος Μίχος
Σκηνοθεσία: Μάιρα Στυλιανού

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Leon - Εξαιρετική ταινία

Μια εξαιρετική ταινία για ενήλικες.


 Well the name of the movie is Leon or The professional it depends where you from in Mexico the name was El profesional ..

Sting - Shape of my Heart


Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων: επιστολή προς το διευθυντή εκπαίδευσης


Αναδημοσίευση από "ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ"  

Αγαπητέ κ. Διευθυντή,

Σε λίγες μέρες θα κληθείτε να αποφασίσετε για το μέλλον των σχολείων μας, μέσω της τοποθέτησης διευθυντών σ’ αυτά. Εύχομαι και ελπίζω οι επιλογές σας να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση ώστε το σχολείο που σήμερα είναι υποβαθμισμένο και απαξιωμένο από την κοινωνία να πάρει τη θέση που του αξίζει.

Θεωρώ υποχρέωσή μου σ’ αυτήν τη δύσκολη για τον τόπο στιγμή να απευθυνθώ προσωπικά σε σας και να εκφράσω την αγωνία μου γι’ αυτήν την επιλογή σας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της εκπαίδευσης (από την οποία εξαρτάται και το μέλλον της χώρας μας)

Βαθύτατο πιστεύω μου είναι πως η εικόνα ενός σχολείου είναι – αν όχι αποκλειστικά – σε μέγιστο βαθμό αποτέλεσμα της ικανότητας, της εργασίας και του οράματος τού διευθυντή του.

Γι' αυτό και η επιλογή σας πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από κομματάρχες, συνδικαλιστές, αιρετούς, ημέτερους κλπ.…

Τοποθετείστε λοιπόν άτομα ικανά που μπορούν να εμπνεύσουν το διδακτικό προσωπικό, να το καθοδηγήσουν και να το βοηθήσουν ουσιαστικά σε μια δύσκολη στιγμή και θα το κινητοποιήσουν να εργαστεί και να αφιερωθεί στη δουλειά του και όχι «επιστάτες» που απλά προσπαθούν να φέρουν σε πέρας τη γραφειοκρατία.

Τοποθετείστε άτομα που πρώτη προτεραιότητά τους είναι οι άνθρωποι - τα παιδιά, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόμενοι - και όχι το κτηριακό, η διεκπεραίωση εγγράφων και το "θεαθήναι".

Τοποθετείστε άτομα που επιδιώκουν διαρκώς την αυτοβελτίωση και την εξέλιξή τους και το αποδεικνύουν εμπράκτως… και όχι αυτούς που επαναπαύονται στην προϋπηρεσία και τη μοριοδότησή τους από προηγούμενες θητείες τους.

Τοποθετείστε άτομα που έχουν όραμα για το σχολείο, ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία με τους γονείς στο πλευρό του και όχι αυτούς που κλείνουν τις πόρτες στους γονείς επειδή διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά τους.

Τοποθετείστε αυτούς που είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες, που ξέρουν να ακούν και να συνεργάζονται και όχι αυτούς που κομπάζουν και μασούν τα λόγια τους σε κάτι που δε γνωρίζουν ή που απαιτούνται έστω και ελάχιστα χρήματα για την πραγματοποίησή του.

Τοποθετείστε διευθυντές γενναιόδωρους που δε τσιγγουνεύονται χρόνο και χρήμα και που δεν αγοράζουν ένα βιντεοπροβολέα για να τον έχουν κλειδωμένο στα ντουλάπια τους και να τον χρησιμοποιούν μόνο -και όταν θυμούνται- στις σχολικές γιορτές ούτε χρεώνουν στο σχολείο συνεστιάσεις τού συλλόγου διδασκόντων.

Τοποθετείστε άτομα που ξέρουν και μπορούν να διεκδικούν και όχι άβουλα ανθρωπάκια που για να μην τα χαλάσουν με τις αρχές, τους γονείς, το δήμο κρατούν το σχολείο τους στη φτώχεια και την ανέχεια κλαιγόμενοι για τη μοίρα τους και τις επιλογές των άλλων.

Τοποθετείστε διευθυντές που ενδιαφέρονται για κάθε τάξη και για κάθε παιδί ξεχωριστά και προσπαθούν με κάθε τρόπο να είναι δίπλα του και όχι διευθυντές που προσπαθούν να αποφύγουν το διδακτικό τους ωράριο μεταφέροντάς το με παράνομο τρόπο σε υφιστάμενούς τους.

Τοποθετείστε άτομα που λειτουργούν με καθαρά παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια. Που ξεκινούν το μοίρασμα των τάξεων από την πρώτη δημοτικού (ή την όποια "δύσκολη" τάξη) την οποία πρέπει να αναλαμβάνει πάντα μόνιμος δάσκαλος που έχει την οργανική του στο σχολείο (το σχολείο του) και όχι με μοναδικό κριτήριο το «βόλεμα» των «παλιών» και την αποφυγή ευθυνών.

Τοποθετείστε διευθυντές δίκαιους που διευθύνουν το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και πατρική αγάπη και όχι διευθυντές - λουφαδόρους που "βολεύουν" τους δασκάλους και φτιάχνουν προγράμματα ώστε άλλοι να σχολούν στις 10.45 και άλλοι να έρχονται στο σχολείο εκείνη την ώρα και να σχολούν στο τρίωρο ή το τετράωρο χωρίς κανένα ενδιάμεσο κενό.

Τοποθετείστε άτομα με κύρος και γνώσεις που μπορούν να περάσουν απόψεις και ιδέες στους άλλους και όχι άτομα που περιμένουν να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να παρέμβουν και να προτείνουν «κλήρωση» για να παρθεί μία απόφαση.

Τοποθετείστε διευθυντές τους πρωτοπόρους, αυτούς που έχουν να επιδείξουν έργο στην τάξη, εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, δασκάλους που έχουν πρώτη και μοναδική εργασία τους το σχολείο και όχι διευθυντές-ερασιτέχνες που σχολούν απ' το σχολείο για να εξασκήσουν τότε το κύριο επάγγελμά τους που μπορεί να είναι τα φροντιστήρια, οι αγροτικές καλλιέργειες, οι ασφάλειες, το εμπόριο βιβλίων ή το παίξιμο μουσικών οργάνων σε λαϊκές σκηνές και γάμους.

Τοποθετείστε άτομα ανιδιοτελή  και όχι αυτούς που θέλουν να γίνουν διευθυντές για την καρέκλα, για το επίδομα ή επειδή βαρέθηκαν την τάξη.

Τοποθετείστε διευθυντές άτομα με αρχές και συνέπεια λόγων και έργων, που δεν πουλούν την ψυχή τους στο διάβολο και όχι καιροσκόπους που χθες κραύγαζαν εναντίον της αυτοαξιολόγησης και σήμερα δηλώνουν υπέρμαχοί της και υποστηρικτές της (αλήθεια τι έγραψαν στο πρακτικό τού συλλόγου τους για το θέμα;).

Τοποθετείστε διευθυντές άτομα δημοκρατικά που δε λειτουργούν με το «αποφασίζωμεν και διατάζωμεν» και λαμβάνουν αποφάσεις συλλογικά και αφού ακουστούν όλες οι απόψεις ακόμα και (ειδικά) αν διαφωνούν μ' αυτές.

Τοποθετείστε διευθυντές άτομα πολιτισμένα, με επίπεδο και όχι άτομα που μεταφέρουν στο σχολείο την υποκουλτούρα της εποχής μας.

Τοποθετείστε διευθυντές άτομα που σέβονται το δημόσιο χρήμα και τη δημόσια περιουσία, που καθιστούν το σχολείο υπεύθυνο για την περιουσία του και δεν την αφήνουν στην τύχη της να καταστραφεί, που ψάχνουν να πετύχουν την καλύτερη τιμή στις αγορές τους και δεν προμηθεύονται υλικά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από τον κάθε έμπορο-επαγγελματία επειδή είναι "γνωστός" χωρίς να τους ενδιαφέρει το τίμημα που θα πληρώσουν.
Τοποθετείστε εν τέλει διευθυντές που βάζουν πάνω απ’ όλα τα παιδιά και το σχολείο και όχι τους δασκάλους και το τομάρι τους.

Ξέρω πως η επιλογή σας είναι πολύ δύσκολη. Πολλοί θα θελήσουν να σας πουλήσουν εκδούλευση.
Πολλοί θα θελήσουν να προωθήσουν τον δικό τους υποψήφιο.
Μια δεκάλεπτη συνέντευξη δεν επαρκεί για να ξεχωρίσεις την ήρα από το στάρι.
Γι' αυτό οφείλουμε όλοι εμείς να σας βοηθήσουμε.
Ρωτήστε εμάς λοιπόν, τους δασκάλους, τους γονείς, τα παιδιά.
Ρωτήστε στην κάθε τοπική κοινωνία για να μάθετε για τον κάθε υποψήφιο.
Υπάρχει τρόπος. Όλοι γνωριζόμαστε και η αγωνία μας για το μέλλον είναι απύθμενη.
Θα χρειαστεί όμως ρήξη με το υπάρχον σύστημα και ριζική ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης για να βρούμε την ελπίδα πως κάτι μπορεί να πάει καλύτερα σ' αυτόν τον τόπο.
Ελπίζουμε σε σας και στο όραμα για μια καλύτερη δημόσια παιδεία
κι ευχόμαστε να έχετε τη φώτιση και να βρείτε τη δύναμη να πάρετε τις σωστές αποφάσεις.
Όλοι εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας.

Με εκτίμηση,
************

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Η καινούρια σχολική χρονιά

Μια καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει ξανά. Αυτό που εύχεται κάθε εκπαιδευτικός αυτές τις μέρες είναι να πάρει μια καλή, ήσυχη τάξη που θα μπορεί να εργαστεί με τους μαθητές και να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό η προσπάθειά του να την κάνει καλύτερη. Εύχεται ακόμη να μην υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά μόνο ευχάριστες εκπλήξεις από την πλευρά των μαθητών.

Μια καλή ήσυχη τάξη… Ακούγεται λίγο αντιπαιδαγωγικό! Υπάρχει λοιπόν ποιοτικός διαχωρισμός τάξεων; Και τι γίνεται στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συγκεκριμένες τάξεις και μένουν στα αζήτητα κάποιες άλλες; Τότε αναλαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου να λύσει το πρόβλημα επιστρατεύοντας τις αρχηγικές του ικανότητες και στοχεύοντας στο φιλότιμο των πιο "φιλότιμων" εκπαιδευτικών.

Οι γονείς με τη σειρά τους αγωνιούν. Ποιος δάσκαλος θα πάρει τα παιδιά τους; Θα είναι εξίσου καλός με τον περσινό; Θα τους δίνει φυλλάδια στο σπίτι; (Αυτό για τους γονείς είναι συνήθως το  κριτήριο για την αξία του δασκάλου.) Και περιμένουν την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία να ακούσουν από το μικρόφωνο το μοίρασμα των τάξεων.

Η χρονική περίοδος  1-12 Σεπτέμβρη πιστεύω πως κρύβει αρκετό άγχος για όλους. Υπάρχει πάντα μια διάχυτη ανησυχία η οποία φεύγει όταν μπούμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας και ξαναβρούμε τους ρυθμούς μας. Ως τότε, λοιπόν, υπομονή!