Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Ποιοι συνέταξαν την τράπεζα θεμάτων για τη συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Την εξαμελή Ομάδα Εργασίας που ολοκλήρωσε τη σύνταξη της τράπεζας θεμάτων για τη διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζει το esos.gr. Ειδικότερα την Επιτροπή απαρτίζουν οι:
  • Χριστίνα Αρχυροπούλου τ. Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  • Γιώργος Καμπουρίδης, Αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Πάτρας
  • Γιώργος Καρκούλιας , τ. Σχολικός Σύμβουλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ελένη Μπουκουβάλα , Σχολική Σύμβουλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Μιχαήλ Πιταροκοίλης , Διευθυντής του 39ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.
  • Το έργο της ομάδας εργασίας συντονίζει ο Σύμβουλος της υπουργού Παιδείας , Παντελής Μπερσίμης.
Εργο της ομάδας εργασίας είναι η επιλογή θεμάτων για την κατάρτιση πίνακα θεμάτων και η σφράγιση κάθε θέματος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελος κάθε θέματος−μελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους, που προορίζονται ένας για τον υποψήφιο και ένας για το συμβούλιο. Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ημέρα συνέντευξης παραλαμβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθμοι των υποψηφίων φάκελοι.
Ο υποψήφιος, προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβουλίου επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισμένους φακέλους. Ο γραμματέας ανοίγει το φάκελο ενώπιον του συμβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιο και έναν στον πρόεδρο του συμβουλίου. Ο υποψήφιος αποχωρεί σε ειδικό χώρο, προκειμένου να προετοιμαστεί επί του θέματος−μελέτης περίπτωσης που επέλεξε.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθε μέλος παραλαμβάνει
αντίγραφο του θέματος. Το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.
Μετά το πέρας του χρόνου που το συμβούλιο επιλογής ορίζει για την προετοιμασία του υποψηφίου, ο
υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει την περίπτωση που μελέτησε εντός χρόνου, τον οποίο ορίζει το συμβούλιο επιλογής.
Στη συνέχεια, μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του συμβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων, που τυχόν
είχε υποβάλει ο υποψήφιος, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν των αξιολογικών μονάδων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο και συνολικά.
Μαγνητοφώνηση της συνέντευξης
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός μαγνητοφώνησης (μικρόφωνα − καταγραφικά) από την εταιρία που έχει αναλάβει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας της συνέντευξης..
Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου συμβου λίου επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που μελέτησε και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης.
Η λειτουργία του συστήματος διαρκεί καθόσον ο υποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου.
Το προϊόν μαγνητοφώνησης παραδίδεται ως ηχητικό αρχείο από την προαναφερόμενη εταιρία στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου επιλογής.
Μοριοδότηση της συνέντευξης
Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση.
Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.
Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του
συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών.
Η Ομάδα Εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά το μήνα Ιούλιο , με σκοπό την τροφοδότηση των οικείων συμβουλίων επιλογής με θέματα ικανά προς τον αριθμό υποψηφίων κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Για τα μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αμοιβή
Αναδημοσίευση από  esos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: